ଚିନି ମିଲ୍ ଶୃଙ୍ଖଳା |

  • Sugar Mill Chains, and with Attachments

    ଚିନି ମିଲ୍ ଚେନ୍, ଏବଂ ସଂଲଗ୍ନକ ସହିତ |

    ଚିନି ଶିଳ୍ପର ଉତ୍ପାଦନ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଆଖୁ ପରିବହନ, ରସ ଉତ୍ତୋଳନ, ଅବତରଣ ଏବଂ ବାଷ୍ପୀକରଣ ପାଇଁ ଶୃଙ୍ଖଳା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରେ | ସେହି ସମୟରେ, ଉଚ୍ଚ ପରିଧାନ ଏବଂ ଦୃ strong କ୍ଷତିକାରକ ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଶୃଙ୍ଖଳାର ଗୁଣ ପାଇଁ ଅଧିକ ଆବଶ୍ୟକତା ରଖେ | ଏଥିସହ, ଏହି ଶୃଙ୍ଖଳା ପାଇଁ ଆମର ଅନେକ ପ୍ରକାରର ସଂଲଗ୍ନକ ଅଛି |